ATANSYON: LI AVÈTISMAN SA A ANVAN OU KÒMANSE

GID SA PA FÈT NAN LIDE POU LI RANPLASE KONSÈY NAN MEN YON AVOKA APÈL KI GEN EKSPERYANS SOU FASON POU JERE YON DOSYE KI NAN APÈL

 

Gid APÈL PRO SE A: REPREZANTE TÈT OU NAN APÈL©2007, Seksyon Pratik Apèl Florid la, se travay preparasyon manm endividyèl Seksyon Pratik Apèl Bawo Florid la kòm yon sèvis piblik. Gid “Pro Se” sa a (ki rele tou “Pledè k ap Reprezante Tèt li”) se pa yon gid konplè pou fè apèl, kidonk li pa reponn tout kesyon, ni li pa garanti ou pral genyen. Epitou, objektif li se pa pou bay konsèy pou moun pratike pwofesyon dwa san lisans. Moun pa dwe site l kòm referans. Gid sa a pa dwe sèvi pou bay lòt moun konsèy legal, ni avoka ki pa gen esperyans nan pwosedi apèl yo pa dwe konprann yo kapab depann sou Gid sa a. Li toujou yon travay ki ap vanse e li pa gen tout bagay ladan l. Ou ka jwenn vèsyon ki pi resan an nan: http://www.flabarappellate.org.

Se sèlman yon gid debaz pou ede moun ki pa kapab pran yon avoka pou mennen oswa defann yon zafè nan apèl. Li pa egzante w li ak konprann tout Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid ki aplikab pou tout kalite apèl ak òdonans estrawòdinè yo. Ni li pa ka egzante w nonplis pou w pran yon avoka ki konpetan nan pwosedi apèl la, epi ki konnen lwa sou apèl yo ak pratik apèl yo. YON PATI KI PRAL NAN YON PWOSEDI APÈL DWE PRAN YON AVOKA KI BYEN FÒME EPI KI GEN EKSPERYANS NAN PWOSEDI APÈL.

Yon pati “pro se” dwe li epi konprann Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid yo epi nenpòt lòt règleman ak lwa Eta Florid la ki kapab aplike. Yon pati “pro se” ka byen fè tou lè li konsilte Pratik Apèl Florid la, ke Bawo Florid la pibliye ansanm ak Pratik Apèl Florid la, ke Philip Padovano ekri a, ansanm ak lòt liv sou pwosedi apèl nan Florid, pou jwenn plis enfòmasyon sou apèl ak sou petisyon.

ATANSYON: DANJE KI KA GENYEN NAN REPREZANTE TÈT OU

“Reprezante Tèt ou” oubyen pwosedi “pro se” vle di pati a pa gen yon avoka nan yon dosye legal e li reprezante tèt li kit se paske se chwa pa li oswa paske pati a pa ka pran yon avoka. Yon pati “pro se” dwe konnen sa ki annapre la yo:

 1. Tribinal apèl la pa pral bay yon pati “pro se” (yon pati k ap
  reprezante pwòp tèt li) okenn tretman espesyal, ni neglije aplikasyon règ yo sèlman paske pati a ap reprezante tèt li san li pa yon avoka.
 2. Tout pati yo ak tout avoka yo oblije suiv Règ Administrasyon Jidisyè yo, ak Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid yo, ansanm ak règ ak pwosedi entèn oswa “lokal” pou yon tribinal apèl presizeman. Yon pati “pro se” ki pa gen okenn fòmasyon legal ofisyèl responsab egzakteman menm jan ak yon avoka nan obligasyon pou suiv tout règ yo.
 3. Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid yo di ki akt pwosedi ak ki dokiman ki dwe depoze nan yon apèl, ansanm ak delè (kantite jou) pou depoze akt pwosedi oubyen dokiman yo, tankou avi apèl la ak ekspoze apèl la.
 4. Tout pati yo dwe respekte dat limit pou depoze dokiman yo. Okenn pati pa otorize depoze yon apèl oswa yon ekspoze anreta sèlman paske pati sa a ap reprezante tèt li, epi paske li pa gen yon fòmasyon legal ofisyèl. Okenn pati pa otorize mande yon pwolongasyon delè ak/oswa yon ajounman pwosedi sèlman paske pati a “pro se”.
 5. Egzamen tribinal apèl la pou yon dosye rete sèlman nan limit dosye ki nan apèl ki soti nan tribinal pi ba a. Pa egzanp, si yo pa t depoze yon akt pwosedi, yon mosyon oubyen lòt dokiman nan tribinal ki pi ba a anvan apèl la, oubyen si yo pa t prezante yon pyès prèv oubyen yon ekspozisyon kòm prèv nan tribinal ki pi ba a, yo pa ka diskite sou li ni egzaminen li pou premye fwa nan yon apèl. Rezon an, se paske dokiman an oubyen prèv la pa te fè pati dosye ki soti nan tribinal ki pi ba a. Dosye apèl la rete nan nivo dosye ki te fèt nan tribinal ki pi ba a. Pou menm rezon an, tribinal apèl la pa kapab nòmalman konsidere okenn agiman ki pa te prezante nan tribinal ki pi ba a.
 6. Tribinal apèl la oblije suiv lwa yo, règ yo, règleman yo, ak desizyon tribinal ki enpòtan epi ki koresponn ak fè yo. Tribinal apèl la pa kapab fè okenn eksepsyon espesyal pou pati ki parèt kòm “pro se”.
 7. Si yon avoka reprezante pati opoze a, tribinal apèl la ka pase pati “pro se” a lòd pou peye frè ak depans avoka pati opoze a si pati a genyen apèl la. Nan sèten ka, tankou apèl nan dwa sou lafanmi, yo ka bay frè avoka yo dapre bezwen finansye yo san yo pa chache kiyès ki genyen.
 8. Si gen yon avoka ki reprezante pati opoze a, li kapab difisil pou pati ki “pro se” a genyen kòz la. Fòmasyon ak konesans jiridik avoka pati opoze a kapab pèmèt li genyen pwosè a paske avoka a konn remèt avèk dispozisyon legal yo oubyen teknik pwosedi yo, oubyen paske li konn remèt avèk lwa ak agiman pou defann yon dosye.
 9. Règ ki Règlemante Bawo Florid la ak Tribinal Siprèm Florid la entèdi moun “pratike pwofesyon dwa san lisans”. Sa vle di yon moun ki pa avoka (oubyen menm yon avoka pou lòt Eta oubyen yon etidyan dwa) pa kapab bay konsèy legal ni pale pou yon moun nan yon jijman si l pa gen yon lisans pou pratike pwofesyon dwa nan Eta Florid la. Pou di sa yon lòt jan, yon moun ki pa avoka, oubyen ki pa gen yon lisans pou pratike pwofesyon dwa a nan Eta Florid la pa kapab bay pèsonn konsèy legal, ni eseye aji tankou jiris yon lòt moun – kit se nan papye ekri, kit se pou parèt nan tribinal oubyen lòt bagay. Ni Bawo Florid la ni Tribinal Siprèm Florid la pa jwe sou kesyon pratike pwofesyon dwa a san lisans. Bawo Florid la fè ankèt ak rele moun devan lajistis, epi Tribinal Siprèm Florid la pran sanksyon (ki kapab yon amann jiska $2,500 oubyen prizon pou jiska senk (5) mwa), si yo dekouvri yon moun aji kòm avoka yon lòt moun, san lisans pou pratike pwofesyon dwa nan Eta Florid la.

Anvan li ale pi lwen, yon pati ki “pro se” dwe kontakte asosyasyon bawo nan vil li a ak/oswa Bawo Florid la, pou mande si yo genyen oubyen konnen nenpòt pwogram “pro bono” [avoka gratis] ki kapab ede yon pati “pro se” jwenn asistans legal pou yon apèl, san pati a pa bezwen peye yon avoka pou pwosedi apèl la. Lè pa gen pwogram “pro bono” nan zòn lan, si pati “pro se” a peye yon avoka pou ede l, sa kapab fè l ekonomize lajan pi devan.

Lè yon moun remèt avèk Gid Apèl Pro Se Seksyon Pratik Apèl Bawo Florid la, li dakò pou l pa rann ni Seksyon Pratik Apèl Bawo Florid, ni pèsonn ki patisipe nan ekri Gid pou Fè Apèl “Pro Se” a responsab anyen, ni eseye pote plent kont yo.